BG16FFPR002-5.003 - Зелени мерки в градска среда и BG16FFPR002-5.004 - Зелени мерки в градска среда (2)

Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. подкрепя зелени мерки в градска среда с близо 45 млн. лв.

Управляващият орган на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. обяви две процедури за „Зелени мерки в градска среда“.

Общата инвестиция е в размер на близо 45 млн. лв. и ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух (КАВ) чрез намаляване наднормените нива на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на общини с нарушено качество на въздуха по този показател в периода 2017-2021 г.

Вторичното разпрашаване има значителен принос за регистрираните наднормените нива на ФПЧ10. С финансиране по ПОС 2021-2027 г. ще бъдат подкрепени мерки за озеленяване в градска среда с растителни видове с най-висока степен на ефективност по отношение улавянето на фините прахови частици и пречистването на въздуха по естествен път.

Процедурата е разделена в две части:

По процедура „Зелени мерки в градска среда“ конкретни бенефициенти са общините Бургас, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив и Русе. Бюджетът, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие, е над 28,8 млн. лв.

По процедура „Зелени мерки в градска среда“(2) конкретни бенефициенти са общините Благоевград и Столична. Бюджетът, съфинансиран от Кохезионния фонд на ЕС, е близо 16 млн. лв.

Насоките за кандидатстване са публикувани в ИСУН на следните два линка:

BG16FFPR002-5.003 - Зелени мерки в градска среда

BG16FFPR002-5.004 - Зелени мерки в градска среда (2)