Община Враца изпълнява проект за подобряване качеството на въздуха

Проектът „Зелена Враца – мисията е възможна!“ се финансира от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Община Враца стартира изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух (проект № BG16FFPR002-5.001-0012). Общата стойност на проекта е над 24 млн. лв., осигурени по Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха в общината. С изпълнението на проекта ще се постигне подобряване качеството на атмосферния въздух чрез намаляване замърсяванията от използваните стари отоплителни уреди в домакинствата чрез подмяна с високоефективни екологични устройства и системи. Подмяната ще осигури бърз пряк ефект върху редуцирането на количествата фини прахови частици, които могат да са причина за респираторни и други здравословни проблеми сред населението.

Проектът има принос за подобряване на здравето и качеството на живот на жителите в община Враца и за повишена обществена осведоменост по въпросите, свързани с качеството на въздуха.