Община Димитровград започна изпълнението на проект „За по-чист въздух!“

Община Димитровград започна изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух (проект  № BG16FFPR002-5.001-0010). Общата стойност на проекта възлиза на над 16 млн. лв., осигурени от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. 

Целта на проекта е да се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Димитровград с източник битовото отопление.

Основните дейности по проекта са свързани с демонтаж на използваните отоплителни устройства на твърдо гориво в домакинствата, както и доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на нови екологосъобразни отоплителни устройства и системи.

Предвидено е провеждането на разяснителна кампания сред населението за възможностите за подмяна на отоплителните устройства на твърдо гориво, като ще се разясняват предоставяните алтернативни форми за отопление и условията за включване на желаещите в схемата за подмяна.

Екологичните ползи от проекта ще се изразят в количество спестени емисии ФПЧ10 и увеличен капацитет за използване на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление на територията на община Димитровград. Социално-икономическите ползи са свързани с опазване на здравето, повишаване на качеството на живот на жителите на общината и повишаване на обществена осведоменост по въпросите на качеството на въздуха.

Успешното реализиране на проекта пряко ще допринесе за изпълнение на целите на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха. Предвиденият комплекс от мерки и тяхното ефективно и успешно изпълнение ще спомогнат и за постигането на специфична цел „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване” на Приоритет 5 „Въздух“ на ПОС 2021-2027 г.