Община Петрич започна рекултивация на клетки № 3 и № 2 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци

Дейностите са в рамките на процедура „Рекултивация на регионални депа/клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на ПОС 2021 – 2027 г.

Община Петрич започна проект за рекултивация на клетки № 3 и № 2 от Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци (РДНИО). Общата стойност на допустимите разходи е над 1,2 млн. лв., като Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. осигурява безвъзмездната финансова помощ в размер на близо 788 000 лв.

С преустановяване експлоатацията на двете клетки ще се намали риска от последващо замърсяване на околната среда. Ползите от това са свързани с опазване на атмосферния въздух от замърсяване, ограничаване замърсяването на повърхностните води, създаване на условия за контрол на процесите протичащи в тялото на отпадъците и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

Проектното предложение е ориентирано към изпълнението на Плана за действие към Програмата за намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци към Националния план за управление на отпадъците за периода 2021-2028 г.

В резултат по проекта ще бъде изпълнена техническа и биологична (първи етап) рекултивация на клетки № 2 и № 3 на РДНИО на община Петрич с преустановена експлоатация с обща площ 19 400 кв.м., от които рекултивацията на клетка № 3 е с площ 12 450 кв.м. ще бъде изпълнена със средства по ПОС 2021-2027 г. и клетка №2 с площ 6 950 кв.м., която ще финансира със собствени средства на община Петрич.