Община Хасково започва проект за подобряване качеството на въздуха

Проектът е на стойност 34,8 млн. лв., осигурени от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Община Хасково започна изпълнението на проект за подобряване качеството на атмосферния въздух. Проектът (№ BG16FFPR002-5.001-0005) е на стойност над 34,8 млн. лв. и се финансира от Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

Близо 5000 домакинства в общината ще подменят отоплителните уреди на твърдо гориво с алтернативни екологични устройства.

Предвижда се провеждането на широкомащабна кампания за населението за запознаване с възможностите по проекта, техническа подкрепа за набиране на заявления за кандидатстване от домакинствата, демонтаж на старите уреди, и доставка и монтаж на нови. В рамките на проекта е заложено проектиране и доставка на фотоволтаични системи за собствено потребление със съоръжения за локално съхраняване на енергия за енергийно бедни домакинства, избрали да подменят старите си уреди с такива на електричество. Проектът обхваща всички населени места в рамките на общината.

Изпълнението на заложените мерки ще допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Хасково чрез подмяна на уреди за битово отопление, използващи твърдо гориво и замяната им с нови, високоефективни уреди на пелети/електричество. По този начин ще се спомогне за намаляване на емисиите на фини прахови частици от битовото отопление като един от основните източници на замърсяване на въздуха.

Социално-икономическите ползи са свързани с опазване на здравето и повишаване на качеството на живот на хората, както и подобряване на условията за отдих както за жителите, така и за гостите на общината.