Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в тематична работна група за разработване на ОП „Околна среда“ за програмен период 2021–2027 г.

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ стартира повторна процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на „Оперативна програма Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към следната група юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност:

  • Организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи.

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочените по-горе групи може да подаде писмено заявление за участие.

Писмените заявления за участие се подават по образец на адрес: гр. София, ул. „Гладстон” № 67, Главна дирекция оперативна програма „Околна среда“, Министерство на околната среда и водите.

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване, са публикувани тук.

Прикачен файл Size
Покана и документи за попълване 35.91 KB