Представени минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 2013 г. по АДБФП № BG16M1OP002-2.009-0059-С01/21.02.2022 г.

Съгласно договор № Д-34-26/21.02.2022 г.  (рег. № BG16M1OP002-2.009-0059-С01 в ИСУН2020) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проектно предложение № BG16M1OP002-2.009-0059 „Демонстрационен проект за подготовка за повторна употреба и рециклиране на употребявани матраци“ по процедура за подбор на проекти № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ се предоставя БФП в размер до 359 606,84 лева (триста петдесет и девет хиляди и шестстотин и шест  лева и осемдесет и четири стотинки), разпределени както следва: 246 444,60 лв. (двеста четиридесет и шест хиляди четиристотин четиридесет и четири лева и шестдесет стотинки) на "БИОКОМ" ЕООД – кандидат и 113 162,24 лв. (сто и тринадесет хиляди сто шестдесет и два лева и двадесет и четири стотинки) на "ТИНЧЕНИ И КО" ООД - партньор под формата на минимална помощ по смисъла и при спазване условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (обнародван в OB, L 352 от 24.12.2013 г.) по Схема: Процедура № BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ с Донор  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” и Администратор: Министерство на околната среда и водите.